متن لوح تقدیر جارچی

پ - متن لوح تقدیر از شخص (طرح شماره 8)

/post-83

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از اشخاص تقدیر به عمل آورید.


ب - متن تقدیر از همکاران بازنشسته (طرح شماره 8)

/post-82

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


الف - متن تقدیر از همکاران سازمانی (طرح شماره 8)

/post-81

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


ث- متن تقدیر از نماینده فروش (طرح شماره 7)

/post-80

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از نمایندگان فروش خود تقدیر به عمل آورید.


ت - متن تقدیر از همراهی در کنگره ، همایش و جشنواره (طرح شماره 7)

/post-79

این متن به شما کمک می کند تا در مراسمات خود به نحو شایسته از اشخاص و یا سازمان ها تقدیر به عمل آورید.


پ - متن لوح تقدیر از شخص (طرح شماره 7)

/post-78

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از اشخاص تقدیر به عمل آورید.


ب - متن تقدیر از همکاران بازنشسته (طرح شماره 7)

/post-77

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


الف - متن تقدیر از همکاران سازمانی (طرح شماره 7)

/post-76

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


ث- متن تقدیر از نماینده فروش (طرح شماره 6)

/post-75

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از نمایندگان فروش خود تقدیر به عمل آورید.


ت - متن تقدیر از همراهی در کنگره ، همایش و جشنواره (طرح شماره 6)

/post-74

این متن به شما کمک می کند تا در مراسمات خود به نحو شایسته از اشخاص و یا سازمان ها تقدیر به عمل آورید.


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@jarchi-ad.com
02166707282-02166706222