متن لوح تقدیر

ت - متن تقدیر از همراهی در کنگره ، همایش و جشنواره (طرح شماره 10)

/post-92

این متن به شما کمک می کند تا در مراسمات خود به نحو شایسته از اشخاص و یا سازمان ها تقدیر به عمل آورید.


پ - متن لوح تقدیر از شخص (طرح شماره 10)

/post-91

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از اشخاص تقدیر به عمل آورید.


ب - متن تقدیر از همکاران بازنشسته (طرح شماره 10)

/post-90

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


الف - متن تقدیر از همکاران سازمانی (طرح شماره 10)

/post-89

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


ت - متن تقدیر از همراهی در کنگره ، همایش و جشنواره (طرح شماره 9)

/post-88

این متن به شما کمک می کند تا در مراسمات خود به نحو شایسته از اشخاص و یا سازمان ها تقدیر به عمل آورید.


پ - متن لوح تقدیر از شخص (طرح شماره 9)

/post-87

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از اشخاص تقدیر به عمل آورید.


ب - متن تقدیر از همکاران بازنشسته (طرح شماره 9)

/post-86

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


الف - متن تقدیر از همکاران سازمانی (طرح شماره 9)

/post-85

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


ت - متن تقدیر از همراهی در کنگره ، همایش و جشنواره (طرح شماره 8)

/post-84

این متن به شما کمک می کند تا در مراسمات خود به نحو شایسته از اشخاص و یا سازمان ها تقدیر به عمل آورید.


پ - متن لوح تقدیر از شخص (طرح شماره 8)

/post-83

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از اشخاص تقدیر به عمل آورید.


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@jarchi-ad.com
02166707282-02166706222