لوح سپاس

اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران

4-6 اسفند ماه 1386 مرکز همایش­های رازی

معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بدینوسیله حمایت موثر آن معاونت از اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران را ارج می­نهیم و توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران محترم را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

امید است این کنگره سرآغازی بر همکاری­های مشترک آتی باشد.

دبیر کنگره                                    رئیس کنگره

دکتر محّمد هاشمی                  دکتر فریدون عزیزی