جناب آقای دکتر شمس­الدین محمد شمس

بدینوسیله از زحمات شما سرور گرامی و دانشمند متعهد که با اعمال جدیت مبتنی بر حرفه مقدس پزشکی در مورد بیماری من که با دستان شفابخش جنابعالی لبخندی دوباره به زندگی زدم صمیمانه سپاسگزاری می­نمایم. بدون شک تلاش و علم و عمل صادقانه حضرتعالی در محضر باریتعالی جلوه دیگری دارد. از پیشگاه ایزد منان سعادت و سلامی توام با عزت و سرفرازی را برایتان خواستاریم.

دعاگوی همیشگی جنابعالی

پروین ابراهیمی