درخت تو گر بار دانش بگیرد               به زیر آوری چرخ نیلوفری را

سرکار خانم دکتر ژاله غلامعلی

هفت بهار سپری شد تا گوهر جانتان را در آوردگاه دانش پروراندید و تلاش برای زدودن بار اندوه از خاطر خستگان راه را تجربه کردید و اینک اندوخته شما چون ساحل امنی تسلای خاطر آزردگان امواج سهمگین روزگار است.

بدینوسیله تلاش شایسته جنابعالی در احراز درجه دکترای پزشکی را ارج نهاده و از خداوند متعال دستیابی به درجات بالاتر علمی و معنوی را برای شما آرزومندم.

دعای خیر تمامی دردمندان بدرقه راهتان باد.

1445/41/9 پ                    دکتر محمّد رحیم کدیور

1384                               رئیس دانشکده پزشکی شیراز – مرداد 1384