لوح تقدیر

پزشک گرانقدر جناب آقای دکتر محمد فودازی

بدینوسیله از زحمات بی­دریغ و بی­شائبه حضرتعالی به جهت عمل جرّاحی موفّقیت آمیز همسرم خانم محترم قهاری مراتب قدردانی و تشکّر خود را اعلام می­داریم.

سربلندی، شادکامی و موفقیت روزافزون برای شما و خانواده محترمتان از خداوند منان آرزومندیم.

مجتبی تابش و فرزندان