نکو کارها را سزا بخشد به پاداش کردارهای نکو

مدیرعامل محترم

جناب آقای دکتر علی اژدرکش

به پاس حسن عنایت و مجمع لطف و کرامت حضرت عالی نسبت به دانش افزایی و آموزش و ارتقای سطح کیفی و معلومات کارمندان، در کمال مفاخره و مباهات از شما مدیرعامل دانش دوست و علم پرور با ایفای این تقدیرنامه از طرف کارمندان مجموعه طب و ورزش آریا مراتب تشکر و سپاسگزاری را ابراز می­داریم.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید   هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

ارادتمندان

کارمندان مجموعه طب و ورزش آریا

مردادماه 1391