جناب آقای علی خلاقی

حضور گرانقدر حضرتعالی موجب شد تا بر غنای اولین همایش لوله­های پلاستیکی افزوده شود، لذا بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از همراهی ارزشمند حضرتعالی اعلام می­داریم.

پویای اندیشه و استمرار تلاشتان را در ساختن ایرانی سربلند آرزومندیم.

رئیس پژوهشکده استاندارد                   دبیر کنفرانس

دکتر خاکی فیروز                             امید کوشکی