به نام نامیرا

جناب آقای دکتر شهریار رزازی

همواره بس به اتکا ،همت و ایمانی که در فکر، قلب و عمل دارید از برای لحظات آتی­تان جریانی سرشار از طراوت و تازگی همراه با پیشرفتی روزافزون و سرانجامی (انشاا...) پر فروغ و پر درخشش در جام امید و آرزو در پستوی آینده می­بینم.

خدای بزرگ را بر این آرزو ملتمسم و او یاری بخش است.

سید محمدرضا صالحی و بانو