خدا را شاکرم که در دوران زندگی از کلاس درس اخلاق بزرگانی همچون استاد، دوست و همکار عزیزم جناب آقای دکتر تافتاچی توانستم راه زندگی و دریچه علم را به روی خود بگشایم.

گرچه کلام و ساییدن قلم بر صفحات سپید توان تشکر و قدردانی از این بزرگ را ندارد ولی امیدم این است که پروردگار آرزویم را که طول عمر با عزت برای اوست جامه عمل پوشاند.

دکتر شهروز کاظمی

پاییز 1389